QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi đồng ý sử dụng dịch vụ tại Spa hoặc Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ còn hạn sử dụng và có khả năng thanh toán.