HỎI ĐÁP

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

CẢM NGHĨ HỌC VIÊN

LỄ TỐT NGHIỆP

CUỘC THI PHUN XĂM

CẢM NGHĨ HỌC VIÊN

Cảm nghĩ và tâm tư của học viên
sau khóa học tại Timona Academy

LỄ TỐT NGHIỆP

Cảm nghĩ và tâm tư học viên sau khóa học tại Timona Academy

CUỘC THI PHUN XĂM

Cảm nghĩ và tâm tư học viên sau khóa học tại Timona Academy

HỎI ĐÁP

Phản hồi tất cả các thắc mắc
của học viên

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Truyền nghề spa
Truyền mọi tinh hoa trong ngành làm đẹp

CẢM NGHĨ HỌC VIÊN

Cảm nghĩ và tâm tư của học viên
sau khóa học tại Timona Academy

LỄ TỐT NGHIỆP

Cảm nghĩ và tâm tư học viên sau khóa học tại Timona Academy

CUỘC THI PHUN XĂM

Cảm nghĩ và tâm tư học viên sau khóa học tại Timona Academy

HỎI ĐÁP

Phản hồi tất cả các thắc mắc
của học viên

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Truyền nghề spa
Truyền mọi tinh hoa trong ngành làm đẹp